← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
66Ο2ΟΡ1Ι-Γ7Α
Αρ. πρωτοκόλλου
11871
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-04-24
Θέμα
Παράταση ισχύος της με Α.Π. 108272-09.11.1999 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΠΕΝ-ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας Ιχθυόσκαλα Χίου, στη θέση ’’Ταμπάκικα’’ της πόλης της Χίου, της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης, του Δήμου Χίου, της Περ. Βορείου Αιγαίου», όπως ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την Α.Π. 75354-1801-12-03-2014 (ΑΔΑ : ΒΙΚ5ΟΡ1Ι-ΖΗΠ) Απόφαση Γενικού Δ-ντη Γενικής Δ-νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Ανανέωση – Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας Ιχθυόσκαλα Χίου, στη θέση ‘’Ταμπάκικα’’ της πόλης της Χίου, της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης, του Δήμου Χίου, της Περ. Βορείου Αιγαίου» σύμφωνα με την παρ. γ. του αρθρ. 163, του Ν. 4951-2022 (ΦΕΚ 129-Α’-04.07.2022).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
ΟΚΑΑ ΑΕ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΧΙΟΥ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/66Ο2ΟΡ1Ι-Γ7Α/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΙΚ5ΟΡ1Ι-ΖΗΠ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
75354/1801
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
12/03/2014
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
6
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Χίου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Χίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
686593.65
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4249568.07
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.377420
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
26.137860
NATURA 2000
ΟΧΙ