← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ψ8ΩΦΟΡ1Ι-Ν9Β
Αρ. πρωτοκόλλου
11846
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-04-24
Θέμα
Ανανέωση της α.π. 917-ΑΦ 6.1.5.4γ-26.09.2005 ΑΕΠΟ για την υφιστάμενη δραστηριότητα εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων σε έκταση 20.498,16 τ.μ., του ΙΩΑΝΝΗ ΦΛΩΡΑΔΗ, στη θέση «Λάκκωμα», της τοπικής Κοινότητας Ολύμπων, Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων, του Δήμου Χίου, Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και για την ευταξία αυτής, αναδιατύπωσή της.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΑΔΗΣ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ8ΩΦΟΡ1Ι-Ν9Β/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Όχι
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
917/ΑΦ 6.1.5.4γ
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
26/09/2005
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
3
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Χίου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Χίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
670770.00
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4233606.92
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.236820
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.952950
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24671