← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΡΩΙΦΟΡ1Φ-ΣΦΓ
Αρ. πρωτοκόλλου
34045
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-04-24
Θέμα
«Τροποποίηση της υπ’ αρ.πρωτ.: οικ.136890-131921-07-03-03-2009 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στον όρμο Βλυχού Δήμου Ελλομένου Λευκάδας της εταιρείας ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΕΠΕ»», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΕΠΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΡΩΙΦΟΡ1Φ-ΣΦΓ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Ω2Ε8ΟΡ1Φ-Ε6Ξ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
26633
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
06/02/2019
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
3
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Λευκάδας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Λευκάδας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
213550
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4287610
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.693400
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
20.708250
NATURA 2000
ΝΑΙ