← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΗΘ1ΟΡ1Φ-ΩΨΕ
Αρ. πρωτοκόλλου
34078
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-04-24
Θέμα
Παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ.: 57660-1679-23-07-2014 απόφασης ΓΓ ΑΔΠΔΕΙ «Μονάδα Αφαλάτωσης και συνοδά έργα», στη θέση: «Χώνια» της Τ.Κ. Κοιλάδας, Δ.Ε. Κρανιδίου, Δήμου Ερμιονίδας, Νομού Αργολίδας», της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
ΔΕΥΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΗΘ1ΟΡ1Φ-ΩΨΕ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
7ΩΠΥΟΡ1Φ-ΤΤ6
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
57660
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
23/07/2014
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
200
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ερμιονίδας
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Αργολίδας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
421353
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4140891
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.414090
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.112950
NATURA 2000
ΟΧΙ