← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
638ΓΟΡ1Γ-8ΟΩ
Αρ. πρωτοκόλλου
19703
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-04-24
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου Α2-10ης Ομάδας : «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 17.1MW και των συνοδών έργων, στη θέση "ΒΡΑΧΟΣ Ι'' Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,»<br /> Φορέας του έργου: «ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και δ.τ. «ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕ»<br /> Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου : 2211856824
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
«ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και δ.τ. «ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕ»
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/638ΓΟΡ1Γ-8ΟΩ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
1
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Κοζάνης
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Κοζάνης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
322278
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4481201
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.465100
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.905530
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24662