← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ε0ΩΓΟΡ1Υ-ΟΡΠ
Αρ. πρωτοκόλλου
48380
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-04-24
Θέμα
Παράταση ισχύος της αριθ. πρωτ. 69824-7296-17-12-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΦΖΙΑ9-ΞΝ) απόφασης της Δ-νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Αν.Μ.-Θ.-Α.Δ.Μ.-Θ. , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 4582-11-12-2012 απόφαση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 2,35 MW», με την επωνυμία ‘ΑΒΔΗΡΑ Ι’ ιδιοκτησίας της «SOL SUN ΛΙΤΟΧΩΡΟ Α.Ε.»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
SOL SUN ΛΙΤΟΧΩΡΟ Α.Ε
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ε0ΩΓΟΡ1Υ-ΟΡΠ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Β4Μ4ΟΡ1Υ-ΤΑΔ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
4582
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
11/12/2012
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αβδήρων
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Ξάνθης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
576490.317
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4537174.474
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.984720
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.911060
NATURA 2000
ΟΧΙ