← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9ΨΤΘΟΡ1Υ-ΛΔ6
Αρ. πρωτοκόλλου
48093
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-04-24
Θέμα
Παράταση ισχύος της αριθ. πρωτ. 4428-24-11-2011 απόφασης της Δ-νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Αν.Μ.-Θ.-Α.Δ.Μ.-Θ. , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 4954-11-12-2012 απόφαση για την «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 2,978 MW», με την επωνυμία «ΣΥΔΙΝΗ» ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε.», με δ.τ. «ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στα με αριθμ. 135 και 136 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 163 στρεμμάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήματος Συδινής του Δ. Αβδήρων (πρώην Δ. Βιστωνίδας) στην Π.Ε. Ξάνθης, εντός της Γ1-4 ζώνης του Εθνικού Πάρκου ΑΜ-Θ.».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΨΤΘΟΡ1Υ-ΛΔ6/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
4Μ4ΟΡ1Υ-ΘΓ3
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
4954
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
11/12/2012
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
12
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αβδήρων
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Ξάνθης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
586990.91
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4548228.12
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.083220
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.037420
NATURA 2000
ΟΧΙ