← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9Α0ΙΟΡ1Ι-ΒΨ8
Αρ. πρωτοκόλλου
11352
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-04-24
Θέμα
Τροποποίηση της με Α.Π.26525-2165 - 9.10.2009 ΑΕΠΟ του έργου: «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΡΝΟΠΕΖΙΑ Δ.Κ. ΦΡΑΝΤΑΤΟΥ» στο Νησί της Ικαρίας, ΠΕ Ικαρίας – Φούρνων, με φορέα του έργου τον ΔΗΜΟ ΙΚΑΡΙΑΣ, ως προς την έγκριση επέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014-2011 ως ισχύει.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
ΔΗΜΟ ΙΚΑΡΙΑΣ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9Α0ΙΟΡ1Ι-ΒΨ8/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
9ΟΖΘΟΡ1Ι-7ΨΞ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
18106
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
28/06/2023
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ικαρίας
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Σάμου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
688431.3135
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4162473.0629
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.592610
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
26.136010
NATURA 2000
ΟΧΙ