← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
66Δ6ΟΡ1Ι-ΧΓΧ
Αρ. πρωτοκόλλου
11563
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-04-24
Θέμα
Παράταση ισχύος σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 8γ του Ν.4014-11 ως ισχύει της με αρ. πρωτ. οικ.22125-10-04-2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Έγκριση νέων Περιβαλλοντικών Όρων του υφιστάμενου έργου: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη θέση «Καυλαρίνα» νήσου Φολεγάνδρου Νομού Κυκλάδων» με προσθήκη δραστηριότητας μονάδας φορητού συστήματος επεξεργασίας – παραγωγής αδρανών υλικών (σπαστηριοτριβείου – σπαστήρα)
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ 66Δ6ΟΡ1Ι-ΧΓΧ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΙΗΔΟΡ1Ι-Ο58
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
οικ.22125
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
19/04/2024
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
14
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Χ (ΕΓΣΑ 87)
583455.69
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4052311.47
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
36.615260
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.934930
NATURA 2000
ΟΧΙ