← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9Δ7Ψ4653Π8-ΨΧ2
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/41617/2978
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-04-24
Θέμα
Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της με α.π. ΥΠΕΝ-ΔΙΠΑ-109106-6943-13-02-2024 (ΑΔΑ: 6ΩΤ44653Π8-Η26) ΑΕΠΟ, για το έργο με τίτλο: «Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί στις θέσεις (PEAR 1, PEAR 2), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 227,5 MW και βοηθητικά υποστηρικτικά έργα (Δ. Σιντικής, Π.Ε. Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)», προκειμένου να ενσωματωθεί στο έργο διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης χωρητικότητας 440,319 MWh και ωφέλιμης χωρητικότητας 400,00 MWh, για τη βέλτιστη αξιοποίηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4014-2011 (Α΄ 209), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4685-2020 (Α’ 92).
Φορέας έργου
PEAR AGROPHOTOVOLTAIC M.I.K.E.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9Δ7Ψ4653Π8-ΨΧ2/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
6ΩΤ44653Π8-Η26
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
109106/6943
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
13/02/2024
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Σιντικής
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Σερρών
NATURA 2000
ΟΧΙ