← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
66Δ74653Π8-Φ17
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/28147/1863
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-04-24
Θέμα
Τροποποίηση της υπ’ Αριθ. 63738-3819-2.7.2020 [ΑΔΑ: 62ΠΓ4653Π8-ΕΥΧ] ΑΕΠΟ του έργου: «Αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης στο τμήμα από Α-Κ Κ5 (Νοσ. Παπαγεωργίου) έως Α-Κ Κ10 (Κωνσταντινουπολίτικα)» για την ενσωμάτωση στον περιβαλλοντικά εγκεκριμένο σχεδιασμό των διαφοροποιήσεων που προέκυψαν στο στάδιο της οριστικής μελέτης οδοποιίας και κτηματογράφησης του έργου (ως προς τη ζώνη κατάληψης και την έκταση προς απαλλοτρίωση), με την αντίστοιχη προβλεπόμενη από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας έγκριση επέμβασης
Φορέας έργου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/66Δ74653Π8-Φ17/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
62ΠΓ4653Π8-ΕΥΧ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
63738/3819
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
02/07/2020
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
13
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Θεσσαλονίκης
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Θεσσαλονίκης
NATURA 2000
ΟΧΙ