← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9ΟΕΥΟΡ1Θ-ΛΓ8
Αρ. πρωτοκόλλου
1256
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-04-24
Θέμα
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) (Τροποποίηση της με<br /> αρ.πρωτ.78375918-11-1997 ΑΕΠΟ) για το υφιστάμενο έργο «Λιμνοδεξαμενή και<br /> συνοδά έργα στη θέση ¨Γωνομιό – Πάνω Αμπέλια¨, Δήμου Ανωγείων ΠΕ<br /> ΡΕΘΥΜΝΟΥ». ΠΕΤ: 2202718728.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Φορέας έργου
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΟΕΥΟΡ1Θ-ΛΓ8/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ανωγείων
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Ρεθύμνης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
581777
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3903810
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
35.276690
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.900840
NATURA 2000
ΝΑΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24645