← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9ΗΙ1ΟΡ1Υ-ΜΘΨ
Αρ. πρωτοκόλλου
49793
Ημερομηνία Καταχώρησης
18-04-24
Θέμα
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής<br /> ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 1,85 MWe, της εταιρίας «ΝΙΓΚΕΛ Ο.Ε.»,<br /> που θα εγκατασταθεί επί του Μορνιώτικου ρέματος «Ρ. Μαυρονέρι», της Τ.Κ. Μιλιάς,<br /> του Δ. Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΝΙΓΚΕΛ Ο.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΗΙ1ΟΡ1Υ-ΜΘΨ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
8
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Κατερίνης
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Πιερίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
357902
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4454523
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.231700
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.331450
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24642