← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9ΣΣΛΟΡ1Φ-ΚΥΝ
Αρ. πρωτοκόλλου
33164
Ημερομηνία Καταχώρησης
18-04-24
Θέμα
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 101438-08.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΕ5ΟΡ1Φ-1ΚΛ) ΑΕΠΟ του έργου «ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 2MW, ΣΤΟ ΡΕΜΑ "ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ" , Δ.Ε ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Π.Ε. ΑΙΤ-ΝΙΑΣ»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΧΑΪΑΣ Ο.Ε. (ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ Ε. Ο.Ε)
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΣΣΛΟΡ1Φ-ΚΥΝ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
6ΩΕ5ΟΡ1Φ-1ΚΛ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
101438
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
08/07/2020
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
8
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
Ναυπακτίας
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχία
Αιτωλοακαρνανίας
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.531600
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.825730
NATURA 2000
ΟΧΙ