← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΤΦΤΟΡ1Ι-Μ1Δ
Αρ. πρωτοκόλλου
11318
Ημερομηνία Καταχώρησης
18-04-24
Θέμα
Παράταση ισχύος της με Α.Π. 13344-392-27.05.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧΩΟΡ1Ι-ΙΦ5) Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Αναδιατύπωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, για τη δραστηριότητα «Λατομείο μαρμάρων (Ιγνιμβρίτη) και εγκατάσταση επεξεργασίας πέτρας, ιδιοκτησίας κ. Ιωάννη Αφεντούλη, στη θέση ΄΄Πλάτη΄΄, της Τοπικής Κοινότητας Νέων Κυδωνιών, της Δημοτικής Ενότητας Θερμής, του Δήμου Λέσβου, του Ν. Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» σύμφωνα με την παρ. γ. του αρθρ. 163, του Ν. 4951-2022 (ΦΕΚ 129-Α’-04.07.2022).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΤΦΤΟΡ1Ι-Μ1Δ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΕΧΩΟΡ1Ι-ΙΦ5
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
13344
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
27/05/2013
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
3
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Λέσβου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Λέσβου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
710909.06
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4344780.50
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.229260
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
26.445150
NATURA 2000
ΟΧΙ