← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΔΜΒΟΡ1Ι-ΧΗΔ
Αρ. πρωτοκόλλου
11336
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-04-24
Θέμα
Ανανέωση-Tροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της με Α.Π. 17794-136-13.07.2007 ΑΕΠΟ του έργου: «Παράκαμψη περιοχής Γρου, της Δημοτικής Ενότητας Χίου, του Δήμου Χίου, Νομού Χίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου», και αναδιατύπωση για την ευταξία αυτής
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΔΜΒΟΡ1Ι-ΧΗΔ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Όχι
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
17794/136
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
13/07/2007
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
5
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Χίου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Χίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
685973.33
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4246237.28
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.347560
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
26.129880
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24635