← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΡΟΑΠΟΡ1Υ-Β38
Αρ. πρωτοκόλλου
51748
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-04-24
Θέμα
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μονάδα Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω συσσωρευτών ισχύος 200,00 MWel και εγκατεστημένης χωρητικότητας 480 MWel με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ ΙΚΕ»», που πρόκειται να εγκατασταθεί στην θέση «ΑΧΛΑΔΙΑ 1», συνολικής έκτασης 38.009,00 τ.μ., της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου, στον Δ. Ορεστιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΑΝΕΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΡΟΑΠΟΡ1Υ-Β38/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
10
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ορεστιάδας
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Έβρου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
681627.89
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4611221.39
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.634590
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
26.182390
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24634