← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ρ6ΚΒΟΡ1Γ-ΜΡΔ
Αρ. πρωτοκόλλου
16752
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-04-24
Θέμα
2η Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο συνολικής ισχύος 4,2MW στο ρέμα Γιότσα της Δ.Ε. Σαμαρίνας και Δ.Ε. Διστράτου, Δήμων Γρεβενών και Κόνιτσας, ΠΕ. Γρεβενών και Ιωαννίνων, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου». <br /> Φορέας του έργου: HYDROKINETIC ENERGY M.I.K.E.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
HYDROKINETIC ENERGY M.I.K.E
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ρ6ΚΒΟΡ1Γ-ΜΡΔ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΩΞ84ΟΡ1Γ-ΑΦΤ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
143382
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
12/09/2018
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
1
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Γρεβενών
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Γρεβενών
Χ (ΕΓΣΑ 87)
246481.65
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4440448.13
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.078800
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.028580
NATURA 2000
ΝΑΙ