← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΡΟΓ9ΟΡ1Υ-Ρ3Ν
Αρ. πρωτοκόλλου
45817
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-04-24
Θέμα
Παράταση ισχύος της με αρ.πρωτ.1245-04-4-2013 Απόφασης Έγκρισης <br /> Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Υπηρεσίας μας, όπως τροποποιήθηκε με την με <br /> αρ.πρωτ.3983-30-9-2016 Απόφαση για τη λειτουργία της υφιστάμενης «Τουριστικής <br /> Εγκατάστασης Ξενοδοχείου 5 αστέρων», της εταιρείας «ΡΙΑΛΑ Α.Ε.» που βρίσκεται<br /> εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή Άγιος Ιωάννης – Λουκάς, στο <br /> Δ.Δ.Θεολόγου, του Δ.Θάσου, Ν.Καβάλας, Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., της Αποκεντρωμένης <br /> Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΡΙΑΛΑ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΡΟΓ9ΟΡ1Υ-Ρ3Ν/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
75Ω6ΟΡ1Υ-7Θ8
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
3983
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
30/09/2016
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Θάσου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Καβάλας
NATURA 2000
ΟΧΙ