← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
67Π3ΟΡ10-ΦΨ3
Αρ. πρωτοκόλλου
23835/02-04-2024
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-04-24
Θέμα
Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της υπ΄αριθμ. 60419-04-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΚ2ΟΡ10-ΧΩΣ) Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 123,005 MW, στη θέση «ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ-1» στην Τ.Κ. Περίβλεπτου και Τ.Κ. Αερινού, της Δ.Ε. Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου και στην Τ.Κ. Ν. Αγχιάλου, της Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου του Δήμου Βόλου Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της «GREEN VENTURES 4 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
GREEN VENTURES 4 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/67Π3ΟΡ10-ΦΨ3/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΨΜΚ2ΟΡ10-ΧΩΣ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
60419/04-04-2022
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
04/04/2022
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ρήγα Φερραίου
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Νομαρχία
Μαγνησίας
NATURA 2000
ΟΧΙ