← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9ΦΥΜΟΡ1Ι-Ε2Κ
Αρ. πρωτοκόλλου
9614
Ημερομηνία Καταχώρησης
02-04-24
Θέμα
Ανανέωση- Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της με Α.Π. 558-03-ΓΠ 67-03-456-04-20.05.2004 ΑΕΠΟ ως ισχύει, για τη δραστηριότητα: «Εκμετάλλευση Λατομείου αδρανών υλικών και συνοδά έργα, της εταιρείας Δημήτριος Τσακουμάγκος Α.Ε., στην θέση «Κουμαριές-Παναγία Κουκουρέτζα», της Τ.Κ Κουμαίικων, της Δ.Ε Μαραθόκαμπου, του Δήμου Σάμου, του Ν. Σάμου, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου», και αναδιατύπωση για την ευταξία αυτής.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
Δημήτριος Τσακουμάγκος Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΦΥΜΟΡ1Ι-Ε2Κ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Όχι
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
558-03/ΓΠ 67/03/456-04
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
20/05/2004
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
4
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Σάμου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Σάμου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
743773.73
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4177655.98
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.716300
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
26.767340
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24528