← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
996ΜΟΡ1Γ-ΕΨΛ
Αρ. πρωτοκόλλου
15525/01-04-2024
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-04-24
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου Α2-1ης Ομάδας : «Βελτίωση οδικού δικτύου Ρύμνιο-Τριγωνικό λόγω κατολίσθησης Δ.Ε. Σερβίων του Δήμου Σερβίων Π.Ε. Κοζάνης Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας»<br /> Φορέας του έργου: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ - Δ-ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ / Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/996ΜΟΡ1Γ-ΕΨΛ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
4
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Σερβίων - Βελβεντού
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Κοζάνης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
322897
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4442595
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.117650
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.923490
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24523