← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΚΚΧΟΡ1Γ-ΨΥΦ
Αρ. πρωτοκόλλου
15537/01-04-2024
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-04-24
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου Α2-10ης Ομάδας : «Σταθμός Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργεις (ΣΑΗΕ) ονομαστικής ισχύος 110MW στη θέση ‘Τρανόβαλτος’ Δ.Ε. Καμβουνίων Δήμου Σερβίων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας»<br /> Φορέας του έργου: «GREEN PROGRESSIVE ARROW III ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «GREEN STORAGE III»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
«GREEN PROGRESSIVE ARROW III ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «GREEN STORAGE III»
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΚΚΧΟΡ1Γ-ΨΥΦ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
10
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Κοζάνης
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Κοζάνης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
316276
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4435109
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.048830
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.847970
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24521