← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
69ΨΙΟΡ1Θ-Υ38
Αρ. πρωτοκόλλου
900
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-04-24
Θέμα
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το υφιστάμενο έργο με τίτλο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας & Διάθεσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) & Αποθήκευσης & Μεταφόρτωσης Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων», όπως ισχύει, από την εταιρεία με την επωνυμία «Mareprotect Crete Co» στην θέση Κουμαρές, εκτός οικισμού Χωραφάκια Δ.Ε Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων Π.Ε Χανίων Περιφέρειας Κρήτης. (ΠΕΤ: 2105537928)
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Φορέας έργου
MAREPROTECT CRETE GO
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/69ΨΙΟΡ1Θ-Υ38/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΩΧΟΚΟΡ1Θ-ΨΘΨ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
ΟΙΚ.141
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
16/01/2020
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
16
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Χανίων
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Χανίων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
509835
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3935850
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
35.568890
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.110190
NATURA 2000
ΟΧΙ