← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΡΓΛΟΡ1Κ-ΙΗΖ
Αρ. πρωτοκόλλου
27421
Ημερομηνία Καταχώρησης
30-03-24
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), Νέου Σταθμού - Κινητής Τηλεφωνίας ,(Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας), με κωδική ονομασία «ΚΟΝΤΟΣ Χ 1410923», της εταιρείας COSMOTE AE, με συνοδό έργο οδοποιΐας ,στο ύψωμα ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ , του ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ της Π.Ε. ΝΗΣΩΝ, της Περιφέρειας Αττικής
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Φορέας έργου
COSMOTE AE
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΡΓΛΟΡ1Κ-ΙΗΖ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
6
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αίγινας
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Πειρεώς
Χ (ΕΓΣΑ 87)
452849.79
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4177219.20
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.743650
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.466530
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24518