← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΔΧΡΟΡ10-ΧΚ8
Αρ. πρωτοκόλλου
22961
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-03-24
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 50 MW φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ‘’ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ’’ με δ.τ. ‘’VOLTALIA GREECE A.E.’’ στη θέση ‘’ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΕΣ’’ στις Δ.Ε. Μενελαϊδας και Δ.Ε. Ταμασίου», του Δήμου Σοφάδων, της Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
VOLTALIA GREECE A.E.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΔΧΡΟΡ10-ΧΚ8/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Σοφάδων
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Νομαρχία
Καρδίτσας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
331601.14
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4341339.03
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.207620
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.051360
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24517