← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΡΠ5ΧΟΡ1Υ-Γ60
Αρ. πρωτοκόλλου
43780/29.03.2024
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-03-24
Θέμα
Παράταση της διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με τη με <br /> Αρ. Πρ. οικ.9480-237-20-2-2014-Δ-νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού-ΥΠΕΚΑ, Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΔΑ ΒΙΕΩ0-9Σ9), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρ. ΑΔΜΘ ΔΙΠΕΧΩΣ Κ-Μ 197-19.01.2018 Απόφαση Τροποποίησης (ΑΔΑ: 6ΨΔ2ΟΡ1Υ-Θ1Ι), της δραστηριότητας «Πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων», τρέχουσας ιδιοκτησίας της εταιρείας ‘ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε.’, στη θαλάσσια περιοχή «Άμπελος Σιθωνίας», της Δ.Κ. Συκιάς, της Δ.Ε. Τορώνης, του Δ. Σιθωνίας, της Π.Ε. Χαλκιδικής
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΑΛΙΕΙΑ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΡΠ5ΧΟΡ1Υ-Γ60/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΙΕΩ0-9Σ9
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
οικ.9480/237/
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
20/02/2014
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
1
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Σιθωνίας
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Χαλκιδικής
Χ (ΕΓΣΑ 87)
498127.73
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4422760.13
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.957560
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.979830
NATURA 2000
ΝΑΙ