← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9Μ3ΝΟΡ1Ι-69Α
Αρ. πρωτοκόλλου
9211/28.03/2024
Ημερομηνία Καταχώρησης
28-03-24
Θέμα
Ανανέωση-Τροποποίηση της αρ. πρ. 16595-1053-28.11.2008 ΑΕΠΟ ως παρατάθηκε και ισχύει με την αρ. πρ. 30342-07.05.2015 ΑΕΠΟ της δραστηριότητας «Επέκταση και λειτουργία του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠ) της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή «Αύλωνα» του Δήμου Λήμνου» ως προς την αύξηση θερμικής ισχύος σε 83,57 MWth και για την ευταξία αυτής, αναδιατύπωσή της.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9Μ3ΝΟΡ1Ι-69Α/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
7ΨΦ0ΟΡ1Ι-ΧΟ1
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
30342
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
07/05/2015
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
1
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΝΑΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΝΑΙ
Seveso
Seveso - Lower tier
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Λήμνου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Λέσβου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
591437.26
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4417020.26
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.900900
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.071390
NATURA 2000
ΝΑΙ