← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
61ΞΓΟΡ1Υ-ΙΒΛ
Αρ. πρωτοκόλλου
43073
Ημερομηνία Καταχώρησης
28-03-24
Θέμα
Παράταση της διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την υπ’ αρ. 1116-14.3.2012 απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου με τίτλο «Διευθέτηση χειμάρρου Ανθεμούντα» (ΑΔΑ: Β4ΒΠΟΡ1Υ-ΠΧΖ), στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΠΚΜ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ, ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘ, ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/61ΞΓΟΡ1Υ-ΙΒΛ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Β4ΒΠΟΡ1Υ-ΠΧΖ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
1116
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
14/03/2012
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
15
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου