← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΖΗΩ4653Π8-ΚΟΔ
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/28090/1858
Ημερομηνία Καταχώρησης
28-03-24
Θέμα
Τροποποίηση-Ανανέωση της με Α.Π. 11715-8684-12-11-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως έχει τροποποιηθεί, για το έργο: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Νήσου Ζακύνθου στην θέση “Λίβα” του Δήμου Ζακύνθου» της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Φορέας έργου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤ.ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο ΔΣΑ)ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΖΗΩ4653Π8-ΚΟΔ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
5
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΝΑΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Ζακύνθου
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Ζακύνθου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
211377.905
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4190929.526
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.822810
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
20.722670
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24508