← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΙΦΟ4653Π8-Δ7Δ
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/4619/288
Ημερομηνία Καταχώρησης
28-03-24
Θέμα
Παράταση της ισχύος και τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 141938-7-3-2005 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του έργου: «Υδροηλεκτρικό Έργο Λάδωνα, ισχύος 70 MW, στο Δήμο Τροπαίων του Νομού Αρκαδίας», της ΔΕΗ Α.Ε., όπως αυτή ισχύει μετά την παράταση της ισχύος της έως τις 7-3-2015 με την υπ’ αριθ. οικ. 173614-4-7-2014 απόφαση της Γενικής Δ-ντριας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ (ΩΤ0Ξ0-Δ20) και την ανανέωση της ισχύος της έως τις 18-10-2027 με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ-ΔΙΠΑ-5713-304-20-1-2020 (ΑΔΑ ΩΑΚ24653Π8-Α74) απόφαση του Γενικού Δ-ντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ.
Φορέας έργου
ΔΕΗ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΙΦΟ4653Π8-Δ7Δ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΩΑΚ24653Π8-Α74
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
5713/304
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
20/01/2020
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
6
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
NATURA 2000
ΟΧΙ