← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΡΙΞ7ΟΡ1Ι-4ΓΧ
Αρ. πρωτοκόλλου
8669
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-03-24
Θέμα
Μη έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, για τη δραστηριότητα: «Οργανωμένος χώρος διάθεσης (ΟΧΔ) αδρανών υλικών & καταλοίπων επεξεργασίας ΑΕΚΚ & Μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ, στη θέση Λαγκαδιές ή Κατέφια της ΤΚ Καμαρίου του Δήμου Θήρας, με φορέα την εταιρεία Δομικά Υλικά Θήρας Α.Ε. (ΠΕΤ 2209831524)
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΗΡΑΣ ΑΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΡΙΞ7ΟΡ1Ι-4ΓΧ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Ω1ΜΠΟΡ1Ι-3ΜΕ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
40394
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
12/06/2015
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
16
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Θήρας
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Κυκλάδων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
630556
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4026171
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
36.374380
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.457090
NATURA 2000
ΝΑΙ