← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΡΡΚΟ4653Π8-ΘΧ0
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/28631/1904
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-03-24
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, για την εκμετάλλευση, κοιτασμάτων λιγνίτη του λιγνιτωρυχείου «ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», από την «Δ.Ε.Η. Α.Ε.».
Φορέας έργου
ΔΕΗ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΡΡΚΟ4653Π8-ΘΧ0/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Ω0Ε24653Π8-8ΣΦ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
8684
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
27/04/2018
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
1
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΝΑΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
Μεγαλόπολης
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Αρκαδίας
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.358860
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.116340
NATURA 2000
ΟΧΙ