← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
91ΘΓ4653Π8-70Β
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/22842/1528
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-03-24
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου, συνολικής έκτασης 199.197,64 τ.μ, (αποτελούμενου από δύο χώρους εμβαδών 99591,44 τ.μ. κ’ 99606,20 τ.μ αντίστοιχα) και με εξωτερικούς χώρους απόθεσης κ’ διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, συνολικής επιφάνειας 50.082τ.μ., στη θέση ‘’Καλλίδρομον’’ περιοχής Τ.Κ. Βώλακα του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας με φορέα υλοποίησης εταιρία «SPARROW ΛΑΤΟΜΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.»
Φορέας έργου
SPARROW ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΠΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/91ΘΓ4653Π8-70Β/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
3
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
Κάτω Νευροκοπίου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Δράμας
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.371930
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.927910
NATURA 2000
ΝΑΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24496