← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ψ0Ο4ΟΡ1Υ-ΗΝΣ
Αρ. πρωτοκόλλου
41430
Ημερομηνία Καταχώρησης
26-03-24
Θέμα
Παράταση ισχύος της υπ’ αριθ. 22485-634-30-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΥ0-10Κ) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εμβαδού 24.526,11 που βρίσκεται στη θέση «Τσιποτσί-Σκοτεινόλακας» του Δ.Ε. Θάσου, του Δήμου Θάσου, Π.Ε. Θάσου.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ Ψ0Ο4ΟΡ1Υ-ΗΝΣ /document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΙΦΥ0-10Κ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
22485/634
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
30/04/2014
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
3
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Θάσου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Καβάλας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
57856.0841
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4510081.0593
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.625870
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
18.775100
NATURA 2000
ΝΑΙ