← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΧΜΣΟΡ1Ι-7Χ2
Αρ. πρωτοκόλλου
8634
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-03-24
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Υφιστάμενη αποβάθρα στα «ΚΑΝΙΑ» Δήμου Χάλκης, Νήσου Χάλκης, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΧΜΣΟΡ1Ι-7Χ2/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
6
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Χάλκης
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
825228
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4015663
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
36.233720
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
27.620160
NATURA 2000
ΝΑΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24492