← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΡΠΧΟΡ10-ΔΕ7
Αρ. πρωτοκόλλου
21548
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-03-24
Θέμα
Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) δραστηριότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο της «ΕΝΒΙΚΕΑΡ AE» στη θέση «ΒΑΤΩΝΤΑΣ» Κοινότητας Νέας Αρτάκης Δήμου Χαλκιδέων Ν. Εύβοιας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
ΕΝΒΙΚΕΑΡ ΑΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΡΠΧΟΡ10-ΔΕ7/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΙΨΡΟΡ10-ΖΙΠ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
5395/232501/2013
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
22/01/2014
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
11
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΝΑΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Χαλκιδέων
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Εύβοιας
NATURA 2000
ΟΧΙ