← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΦΜΙΟΡ1Ι-ΕΗ1
Αρ. πρωτοκόλλου
8647
Ημερομηνία Καταχώρησης
21-03-24
Θέμα
Ανανέωση – Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), και για την ευταξία αυτής Αναδιατύπωσή της, με κατάθεση ΜΠΕ λόγω αναβίβασης στην Α2 υποκατηγορία, για την υφιστάμενη δραστηριότητα «Ελαιοτριβείο και Τυποποιητήριο ελαιολάδου», με φορέα την Μανούσος Π. - Μοριανός Ε. - Χατζημιχαλάκης Μ. Ο.Ε. στη θέση ‘’Τασλίκ’’ στον οικισμό Σκοπέλου, της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου, της Δημοτικής Ενότητας Γέρας, του Δήμου Μυτιλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
Μανούσος Π. - Μοριανός Ε. - Χατζημιχαλάκης Μ. Ο.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΦΜΙΟΡ1Ι-ΕΗ1/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
45707ΛΩ-ΑΜΕ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
1556/11.14.705
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
28/11/2011
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
14
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Λέσβου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Λέσβου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
711909.12
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4322941.59
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.032410
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
26.449900
NATURA 2000
ΟΧΙ