← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9Φ1ΑΟΡ1Υ-4ΚΧ
Αρ. πρωτοκόλλου
30208
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-03-24
Θέμα
2η Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με αριθμό πρωτ. 100222-05-04-2022, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 252350-01-12-2022 ΑΕΠΟ, για τη λειτουργία υφιστάμενης εγκατάστασης παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.- ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ», η οποία βρίσκεται στο 3Ο χλμ. Ε.Ο Ξάνθης-Λάγους, του Δήμου Ξάνθης, της Π.Ε. Ξάνθης (ΠΕΤ 2110641228).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.- ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9Φ1ΑΟΡ1Υ-4ΚΧ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
6Η1ΨΟΡ1Υ-1Υ1
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
100222
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
05/04/2022
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
18
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΝΑΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Ξάνθης
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Ξάνθης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
576047.481
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4552630.038
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.123970
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.907700
NATURA 2000
ΟΧΙ