← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΕΝ3ΟΡ10-04Ψ
Αρ. πρωτοκόλλου
11144
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-02-24
Θέμα
Τροποποίηση της με α.π. 132-8616-ΠΕ2017-09-04-2019 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την αύξηση της δυναμικότητας υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας από 200 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους σε 245 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΧΟΙΡΙΝΑ ΚΟΥΤΙΝΑ Ο.Ε.”, που βρίσκεται στη θέση “Γκούμια” στην Τ.Κ. Δελερίων του Δήμου Τυρνάβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
ΧΟΙΡΙΝΑ ΚΟΥΤΙΝΑ Ο.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΕΝ3ΟΡ10-04Ψ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Ω6ΙΧΟΡ10-ΙΚΕ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
132/8616/ΠΕ2017
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
09/04/2019
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
5
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Τυρνάβου
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Νομαρχία
Λάρισας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
356516.786
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4406512.955
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.799100
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.325780
NATURA 2000
ΟΧΙ