← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ψ84ΔΟΡ1Ι-ΡΦ4
Αρ. πρωτοκόλλου
4630
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-02-24
Θέμα
Παράταση ισχύος σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 8γ του Ν.4014-11 της με αρ. πρωτ. οικ. 7938-1725 -05-02–2014 Α.Ε.Π.Ο. του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Α. του έργου: “« Εκμετάλλευση Λατομείου Μαρμάρων σε έκταση 20.029,85 τ.μ. στη θέση «ΜΑΧΑΙΡΑ Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΜΟΥ, Δήμου Τήνου Π.Ε. Τήνου Νομού Κυκλάδων» από την ‘‘ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΤΙΚΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε», ,και έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων΄΄ για το παραπάνω λατομείο’’» και Τροποποίηση αυτής ως προς το φορέα της δραστηριότητας σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΕΟΤΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ Α.Ε.».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΕΟΤΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ Α.Ε
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ84ΔΟΡ1Ι-ΡΦ4/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΙΡ3ΟΡ1Ι-3ΗΡ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
7938/1725
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
05/02/2014
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
3
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Τήνου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Κυκλάδων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
589505
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4168550
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.662340
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.016490
NATURA 2000
ΟΧΙ