← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ψ7ΑΛΟΡ1Ι-ΠΚΒ
Αρ. πρωτοκόλλου
4626
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-02-24
Θέμα
Παράταση ισχύος σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 8γ του Ν.4014-11 της με αρ. πρωτ. 71005-29-09–2014 Α.Ε.Π.Ο. του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Α. του έργου: “«Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων, από την εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σε έκταση 22.373,58τμ στη θέση «ΖΕΥΤΟΥΜ ή ΤΡΙΑΜΠΕΛΑ» Τ.Κ ΠΑΝΟΡΜΟΥ Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ Π.Ε ΤΗΝΟΥ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡ. ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ», ,και έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων΄΄ για το παραπάνω λατομείο’’» και Τροποποίηση αυτής ως προς το φορέα της δραστηριότητας σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΕΟΤΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ Α.Ε.»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΕΟΤΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ Α.Ε
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ7ΑΛΟΡ1Ι-ΠΚΒ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
7ΩΩ0ΟΡ1Ι-ΗΚΤ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
71005
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
29/09/2014
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
3
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Τήνου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Κυκλάδων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
589259
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4168979
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.666230
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.013760
NATURA 2000
ΟΧΙ