← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9Σ5ΤΟΡ1Υ-8ΡΜ
Αρ. πρωτοκόλλου
21665
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-02-24
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Ορών για την εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας «Μονάδα ανάκτησης Cu & Zn από βιομηχανικά κατάλοιπα και δευτερογενή υλικά» της εταιρίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο Ο.Τ. 58 της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δ. Δέλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ δραστηριότητας: 2304934124)»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9Σ5ΤΟΡ1Υ-8ΡΜ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
154
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δέλτα
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Θεσσαλονίκης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
399129.83
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4503249.93
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.676560
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.808220
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24272