← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
96ΦΧΟΡ1Υ-Υ7Μ
Αρ. πρωτοκόλλου
21553/12-02-2024
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-02-24
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την υφιστάμενη δραστηριότητα «Εργοστάσιο επεξεργασίας φρούτων και παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα», της εταιρίας με την επωνυμία «RAVIS FRUITS I.K.E.», που είναι εγκατεστημένη στο αγροτεμάχιο 549 του αγροκτήματος Αξού, του Δήμου Πέλλας, της Π.Ε. Πέλλας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2202727026).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
RAVIS FRUITS I.K.E.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/96ΦΧΟΡ1Υ-Υ7Μ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
10
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Πέλλας
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Πέλλης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
362433.78
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4516319.88
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.788960
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.371290
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24270