← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6Ε104653Π8-Ο92
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/82870/5468
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-02-24
Θέμα
Τροποποίηση της με Α.Π. 167870-16-05-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Α.Π. 187568-03-02-2012, Α.Π. 210648-22-06-2012 και Α.Π. 212597-05-10-2012 Αποφάσεις, κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία της εγκατάστασης παραγωγής φωσφορικού οξέος και σύνθετων λιπασμάτων της εταιρείας «PFIC LTD» που βρίσκεται στη Νέα Καρβάλη Καβάλας
Φορέας έργου
PFIC LTD
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ε104653Π8-Ο92/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
4ΑΘΙ0-9
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
167870
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
16/05/2011
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
92
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΝΑΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΝΑΙ
Seveso
Seveso - Upper tier
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΝΑΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Καβάλας
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Έβρου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
540441.02
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4533684.26
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.955870
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.482310
NATURA 2000
ΟΧΙ