← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΜΙΕΟΡ1Κ-Ρ46
Αρ. πρωτοκόλλου
13136
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-02-24
Θέμα
Ανανέωση – τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για την δραστηριότητα (εργοστάσιο) παραγωγής χρωμάτων και βερνικιών και παρασκευής βιοκτόνων προϊόντων της εταιρείας “ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε.” που είναι εγκατεστημένη στο 26ο χλμ. της ΠΕΟΑΘ στο Δήμο Μάνδρας του νομού Αττικής
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Φορέας έργου
ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΜΙΕΟΡ1Κ-Ρ46/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
45ΠΝΟΡ1Κ-ΨΗΨ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
Φ5409/1398/ΠΕΡ.9/11
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
05/10/2011
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
98
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Μάνδρας - Ειδυλλίας
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Δυτικής Αττικής
Χ (ΕΓΣΑ 87)
457141.24
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4212884.84
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.065310
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.513120