← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ψ53ΝΟΡ1Φ-ΧΧΟ
Αρ. πρωτοκόλλου
12780
Ημερομηνία Καταχώρησης
09-02-24
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) για το έργο «Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής και διακίνησης γαλακτοκομικών προϊόντων δυναμικότητας επεξεργασίας 250 τόνων γάλακτος ημερησίως, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» που βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ53ΝΟΡ1Φ-ΧΧΟ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
18
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δυτικής Αχαΐας
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχία
Αχαΐας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
292877
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4221469
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.119950
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.638920
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24267