← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΡΒΚΕΟΡ1Κ-1ΕΞ
Αρ. πρωτοκόλλου
12622
Ημερομηνία Καταχώρησης
09-02-24
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας (με οδοποιία) της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ με κωδικό «ΣΤΡΑΒΑΕΤΟΣ -Χ (1400448)» στο Ύψωμα ΣΤΡΑΒΑΕΤΟΣ, του Δήμου ΜΑΡΑΘΩΝΑ, της Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Φορέας έργου
COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΡΒΚΕΟΡ1Κ-1ΕΞ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
6
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Μαραθώνος
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Ανατολικής Αττικής
Χ (ΕΓΣΑ 87)
495318.08
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4229507.63
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.216120
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.948230
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24266