← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΔ8ΒΟΡ1Ι-Λ2Χ
Αρ. πρωτοκόλλου
4529/09.02.2024
Ημερομηνία Καταχώρησης
09-02-24
Θέμα
Παράταση ισχύος της με Α.Π. 24350-722-16.05.2013-ΑΔΑ: ΒΕΝΔΟΡ1Ι-ΞΤΖ ΑΕΠΟ για το έργο: «Νομιμοποίηση υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων Πέτρας, με αρμόδιο φορέα το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, στη θέση «Καβάκι» της Δ.Ε. Πέτρας, του Δήμου Λέσβου, Νομού Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου», σύμφωνα με την παρ. γ. του αρθρ. 163, του Ν. 4951-2022 (ΦΕΚ 129-Α’-04.07.2022).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΔ8ΒΟΡ1Ι-Λ2Χ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΕΝΔΟΡ1Ι-ΞΤΖ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
24350/722
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
16/05/2013
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
1
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Λέσβου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Λέσβου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
687820.313
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4355786.192
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.333670
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
26.180920
NATURA 2000
ΟΧΙ