← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΡΥΞ1ΟΡ1Υ-ΛΡ7
Αρ. πρωτοκόλλου
20463/08-02-2024
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-02-24
Θέμα
Παράταση ισχύος, μέχρι 25-11-2025, της υπ’ αριθμ. 60395-6369-26-11-2010 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) της Υπηρεσίας μας και όπως αυτή παρατάθηκε με την με α.π. 3220-07-08-2014 απόφασή μας, για τη λειτουργία της μονάδας θραύσης, επεξεργασίας και διαλογής αδρανών υλικών και παραγωγής προϊόντων τσιμέντου και ετοίμου σκυροδέματος της «Π.Β. ΑΡΙΑΝΤΣΗΣ Α.Ε.», στο 5ο χλμ Εθνικής Οδού Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
Π.Β. ΑΡΙΑΝΤΣΗΣ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΡΥΞ1ΟΡ1Υ-ΛΡ7/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
4Ι0ΕΙΑ9-3Φ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
60395/6369
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
26/11/2010
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
128
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Κομοτηνής
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Ροδόπης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
624352.025
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4549646.559
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.091130
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.482380
NATURA 2000
ΟΧΙ